PLAN L4 PLAN L3 PLAN L2 PLAN L1
سالانه 29،000 تومان سالانه 60،000 تومان سالانه 90،000 تومان سالانه 120،000 تومان
 • حجم دیسک۵۰ مگابایت
 • ترنسفر ماهیانه۲ گیگابایت
 • پارک دومینرایگان
 • ۶ ماهه20/000 تومان
 • سفارش

 • حجم دیسک200 مگابایت
 • ترنسفر ماهیانه4 گیگابایت
 • پارک دومینرایگان
 • ۶ ماهه30/000 تومان
 • سفارش

 • حجم دیسک1 گیگابایت
 • ترنسفر ماهیانه6 گیگابایت
 • پارک دومینرایگان
 • ۶ ماهه45/000 تومان
 • سفارش

 • حجم دیسک4 گیگابایت
 • ترنسفر ماهیانه8 گیگابایت
 • پارک دومینرایگان
 • ۶ ماهه60/000 تومان
 • سفارش