PLAN W4 PLAN W3 PLAN W2 PLAN W1
سالانه 49،000 تومان سالانه 120،000 تومان سالانه 180،000 تومان سالانه 360،000 تومان
 • حجم دیسک۵۰ مگابایت
 • ترنسفر ماهیانه۲ گیگابایت
 • پارک دومینرایگان
 • ۶ ماهه20/000 تومان
 • سفارش

 • حجم دیسک200 مگابایت
 • ترنسفر ماهیانه4 گیگابایت
 • پارک دومینرایگان
 • ۶ ماهه60/000 تومان
 • سفارش

 • حجم دیسک1 گیگابایت
 • ترنسفر ماهیانه6 گیگابایت
 • پارک دومینرایگان
 • ۶ ماهه90/000 تومان
 • سفارش

 • حجم دیسک4 گیگابایت
 • ترنسفر ماهیانه8 گیگابایت
 • پارک دومینرایگان
 • ۶ ماهه180/000 تومان
 • سفارش